تبدیل جوشی مانیسمان رده 80


تبدیل جوشی مانیسمان از قطعه های استوانه که با اندازه های محاسبه شده برش خورده،

تولید می شود. بهتر است لوله به صورت دوار برش داده شود.

۲ روش تولید تبدیل جوشی مانیسمان:

روش کم کردن سایز: در این روش لوله سایز بزرگتر، داخل پرس شده و سر لوله جمع شده و

تبدیل ایجاد می شود. مرحله بعد ماشین کاری و مارک است. در سایز های کوچک از پرس

ضربه ای و در سایزهای بزرگتر، از پرس هیدرولیک استفاده میشود.

روش افزایش سایز با سمبه: در این روش، یک سمبه پرس هیدرولیک وارد لوله

می گردد.لوله از یک سر دچار کشش شده و با افزایش سایز، به اندازه ی مطلوب می رسد.

موارد کاربرد تبدیل جوشی مانیسمانرده 80:هرگاه بخواهیم لوله در مسیر، کاهش سایز و تغییر سایز داشته باشد، از تبدیل مانیسمان استفاده می گردد. تبدیل جوشی مانیسمان جهت تغیر سایز لوله از بزرگتر به کوچکتر نیز استفاده می شود .نکات مهم در تولید تبدیل جوشی مانیسمان :در تولید تبدیل جوشی مانیسمان در اختلاف سایزهای کم، روش کم کردن سایز توصیه می شود.

همیشه در تولید تبدیل جوشی مانیسمان در اختلاف سایزهای زیاد، تلفیق دو روش، یعنی هم کم کردن سایز از یک سو و افزایش سایز از سوی دیگر توصیه می شود.

تنش زدایی در تولید اتصالات گاز نیز مهم میباشد.