اتصالات جوشی A234 WPB


سه راهی مستقیم A234 wpb (سه راهی A234 wpb Equal Tee): در سه راهی مستقیم

A234 wpb (سه راهی A234 wpb Equal Tee) هر سه دهانه دارای سایز های یکسان است

و در مواردی استفاده میشود که نیاز به انشعاب گیری از لوله ای وجود دارد که دو طرف ان در

یک راستا و هم مرکز میباشند و انشعاب خروجی مورد نظر نیز با همان قطر مد نظر است.

سه راهی تبدیلی A234 wpb (سه راهی A234 wpb Reducing TEE): در سه راهی تبدیلی A234 wpb (سه راهی A234 wpb Reducing TEE) دو دهانه رو بروی هم دارای قطر یکسان هستند و نافی سه راهی تبدیلی A234 wpb (سه راهی A234 wpb Reducing TEE) دارای قطری کمتر از قطر دهانه های دیگر است. کاربرد سه راهی تبدیلی A234 wpb (سه راهی A234 wpb Reducing TEE) برای انشعاب گبری در شرایطی است که دولوله هم مرکز و با سایز برابر و همراستا موجود می باشد و انشعاب مورد نظر، قطری کمتر از قطر دو لوله دارد.سه راهی جوشی A234 wpb (سه راهی جوشی A234 wpb تی) بسته فشار کاری به دو دسته سه راهی جوشی A234 wpb (سه راهی جوشی تی) و سه راهی جوشی فشار قوی(High pressure BW TEE) تقسیم نیز میشود.سه راهی جوشی فشار قوی(High pressure BW TEE) و سه راهی جوشی A234 wpb (سه راهی جوشی A234 wpb تی) در دو مدل سه راهی جوشی فشار قوی مانیسمان (سه راهی جوشی فشار قوی بدون درز) و سه راهی جوشی فشار قوی درزدار موجود می باشد.